Strona główna

Artterapia

 

Artterapia

 

Słowo „arteterapia” złożone jest z dwóch słów : „arte” ( „arte”, z łac. „ars, artis”, oznacza sztukę ) i słowa „terapia”.
„Sztuka w pojęciu encyklopedycznym to „jedna z form działalności spolecznej odzwierciedlająca rzeczywistość przyrodniczą i społeczną w swoisty sposób – za pośrednictwem dzieł o walorach estetycznych, stanowiąca nieodzowny składnik kulturalnego dorobku ludzkości” (Kryszewski, Marcinkowski, 1987, s. 385).
Pojęcie arteterapia oznacza, więc terapię poprzez sztukę. Arteterapia to wykorzystanie twórczości w celach relaksacyjnych czy leczniczych. Arteterapeuta wykorzystując techniki arteterapii jako narzędzia dzialań psychologicznych, poprzez świadome działania artystyczne prowadzi do terapeutycznej zmiany. Artterapia wykorzystuje do celów leczniczych terapeutyczne formy plastyczne, muzyczne, literackie i teatralne. Tak szeroko pojęta sztuka daje możliwość symbolicznego wyrazu trudnych przeżyć, doświadczeń i emocji w bezpiecznych warunkach, w formie mówienia „nie wprost”. Obniża napięcie i pomaga nazwać problem. Poprzez spotkania indywidualne i warsztaty grupowe czlowiek może nawiązać nowe i jakościowo inne kontakty, uczyć się asertywnego wyrażania myśli i doznań. Celem dzialań arteterapeutycznych jest zrozumienie codziennych problemów, poprawa ich wyrazu, interpretacja i rozwój osobowości. Lecznicza funkcja sztuki pozwala wyjść poza własną perspektywę, polepszyć jakość życia. Terapia poprzez sztukę ma bardzo szerokie zastosowania, może pomóc wszystkim ludziom chcącym skorzystać z jej możliwości.

             

 

Efekty i korzyści płynące z arteterapii :

W wyniku procesu twórczego u osoby tworzącej:
• zostają uwolnione i odreagowane nagromadzone emocje
• zmniejsza się poziom napięcia
• zostaje uaktywniona sfera komunikacji niewerbalnej
• wzmacnia się poczucie bezpieczeństwa
• zwiększa się poziom samowiedzy i akceptacji siebie
• zwiększa się świadomość motywów działania
• uaktywnia się ekspresja samego siebie

Artterapia pozwala na:
• rozwijanie własnych działań twórczych
• pozawerbalne porozumiewanie się
• uzewnętrznienie świata własnych przeżyc i odczuć
• zaspokajanie potrzeb: akceptacji, bezpieczenstwa, wspóluczestniczenia, bycia rozumianym i docenianym,
• zrozumienie własnych pragnień i potrzeb
• wielozmysłowe postrzeganie świata
• poznawanie innych
• akceptację siebie i innych
• kreowanie przestrzeni, poznawanie dystansu i granic
• tworzenie pozytywnych nawyków i reakcji
• relaks, przyjemność, odpoczynek

Sztuka pozwala człowiekowi, także temu dorastającemu i zupełnie już dorosłemu, kontaktować się ze swoimi emocjami, nazywać je i ostatecznie nabierać do nich dystansu w procesie wyjaśniania siebie i świata.
Poprzez ekspresję twórczą odbywa się symboliczny dialog człowieka ze światem a artterapia pomaga w wyzwalaniu twórczego potencjału człowieka, w wypełnianiu ludzkiej potrzeby wyrażania siebie w społeczeństwie. Jest pośrednikiem w budzeniu ukrytej kreatywności człowieka i podobnie jak psychoterapia pomaga w nazywaniu niewypowiedzianych i nierozwiązanych konfliktów.

Artterapia może prowadzić ludzi w każdym wieku do lepszego zrozumienia ich nieświadomości poprzez interpretację struktury psychicznej pokazanej w ich dziełach. Przez całe życie poprzez sztukę uzyskujemy kontakt z naszym wewnętrznym kreatywnym dzieckiem, które gotowe jest do zabawy w twórczość. To właśnie ono tworzy dzieła sztuki, wyzwalając się od stereotypów, norm oraz innych elementów społecznego uwarunkowania. Terapia poprzez sztukę staje się potwierdzeniem własnej egzystencji człowieka, wyrazem jego aktualnej tożsamości. Każda stworzona przez człowieka mandala staje obrazem jego wewnętrznego świata.